Thursday, May 29, 2014

Shin Min Ah and Kim Woo Bin for Giordano Summer 2014 Ad Campaign

Kim Woo Bin

Shin Min Ah and Kim Woo Bin pose for Giordano's summer 2014 ad campaign.

Kim Woo Bin Kim Woo Bin Shin Min Ah Shin Min Ah Shin Min Ah Kim Woo Bin Kim Woo Bin Kim Woo Bin Shin Min Ah Shin Min Ah Shin Min Ah

images/giordano.co.kr
Blogger Template by Clairvo